เงื่อนไขการจัดส่ง และคืนสินค้า

1. การจัดส่ง

1.1 ผู้ขายมีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ซื้อ โดย Dooview จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเมื่อ Dooview ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อจากผู้ซื้อแล้ว เพื่อให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อภายในระยะเวลาตามที่ผู้ขายระบุไว้ (สำหรับการชำระเงินแบบออฟไลน์) ในรายการสินค้าของผู้ขาย และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง (ซึ่งผู้ขายอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งได้) รวมถึงป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ โดยเราจะจัดส่งสินค้าบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือหน่วยงาน, บริษัท, กิจการอื่นใดที่ Dooview เห็นสมควร ระยะเวลาในการจัดส่งอยู่ที่ 1 – 14 วันทำการ และ/หรือระยะเวลาตามที่ผู้ซื้อ และผู้ขายได้ตกลงกันในวันสั่งซื้อสินค้า

2. การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน

2.1 ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อเท่านั้น

2.2 ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้ทำการส่งคำสั่งซื้อสินค้านั้น โดย Dooview จะทำการพิจารณาคำร้องขอ ซึ่ง Dooview สามารถไม่รับคืนสินค้าและไม่คืนเงินได้

2.3 Dooview สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมบนไซต์และผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยาแก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไปในบัญชีที่ Dooview เป็นผู้กำหนด

หมายเหตุ

เงื่อนไขการจัดส่ง และการยกเลิก การคืนสินค้า และการคืนเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการ สามารถดูฉบับเต็มได้จากที่นี่ กรณีที่มีข้อกำหนด/เงื่อนไขที่ไม่ตรงกัน ให้ยึดฉบับเต็มเป็นหลัก Dooview สามารถแก้ไข รายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด การจัดส่ง และการยกเลิก การคืนสินค้า การคืนเงินได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า